loading

خدمات

شستشویی قالی

شستشو انواع فرش های دستبافت عتیقه،گل ابریشم وصادراتی با بسته بندی - شعب مرکزی

شستشو انواع فرش های دستبافت عتیقه،گل ابریشم وصادراتی با بسته بندی -شعب مرکزی

شستشو درجه اعلاشویی به همراه رنگ برداری با بسته بندی انواع فرش های دستبافت -شعب مرکزی

شستشو درجه اعلاشویی به همراه رنگ برداری با بسته بندی انواع فرش های دستبافت -شعب مرکزی

شیراز ه دوزی (زیگزاگ دوزی)کناره فرش ها درصورت آسیب دیدگی -شعب مرکزی

شیراز ه دوزی (زیگزاگ دوزی)کناره فرش ها درصورت آسیب دیدگی-شعب مرکزی